snostenar

Ordningsregler

Gemensamma regler i grundskolorna i Grankulla

1. Jag bidrar till att skapa en trygg studiemiljö för oss alla.1
2. Jag ger alla arbetsro.2
3. Jag tar hand om min egen, andras och skolans egendom och miljö.3
4. Jag ersätter och rengör de skador jag orsakat skolans egendom.4
5. Jag har en skyldighet att delta i undervisningen ifall jag inte fått tillstånd till frånvaro. (t.ex. kommer i tid till lektionerna.)5
6. Jag utför mina uppgifter samvetsgrant.6
7. Jag följer instruktioner, uppträder korrekt och tar hänsyn till andra.7
8. Jag behandlar andra elever och skolans personal med respekt.8
9. Jag håller mig innanför skolans område under skoldagen ifall jag inte fått tillstånd att lämna det.9
10. Jag använder inte mina elektroniska apparater så att de stör undervisningen.10
11. Jag beaktar upphovsrätten när jag använder elektroniska apparater i skolan. Jag fotograferar, bandar och filmar bara personer som har gett tillstånd till det. I sociala medier och på andra ställen publicerar jag endast innehåll som jag har upphovsrätt och behövliga tillstånd för. Om jag är osäker på om innehållet är sakligt eller korrekt frågar jag alltid vad min lärare anser om att publicera det.11
12. När jag kopierar text eller bilder anger jag alltid en källa. Jag plagierar inte delar av texter eller hela arbeten.12
13. Jag tar inte med mig förbjudna eller farliga föremål eller ämnen till skolan. Till dessa hör t.ex. alkohol, tobaksprodukter, narkotika, knivar, skjutvapen, kraftiga laserpekare samt andra motsvarande föremål och ämnen.13
  
1 Lag om grundläggande utbildning (628/1998) 29 § (1267/2013): rätt till en trygg studiemiljö

2 Lag om grundläggande utbildning (628/1998) 29 § (1267/2013): rätt till en trygg studiemiljö
3 Lag om grundläggande utbildning (628/1998) 29 § (1267/2013): rätt till en trygg studiemiljö, 35 § (1040/2014): elevens skyldigheter
4 Skadeståndslag (412/1974) kap 2 1 §, 2 §, 3 §
5 Lag om grundläggande utbildning (628/1998) 25 § (1267/2013): läroplikt, 26 § (477/2003): fullgörande av läroplikten, 35 § (1040/2014): elevens skyldigheter
6 Lag om grundläggande utbildning (628/1998) 35 § (1040/2014): elevens skyldigheter
7 Lag om grundläggande utbildning (628/1998) 29 § (1267/2013): rätt till en trygg studiemiljö, 35 § (1040/2014): elevens skyldigheter
8 Lag om grundläggande utbildning (628/1998) 29 § (1267/2013): rätt till en trygg studiemiljö
9 Lag om grundläggande utbildning (628/1998) 29 § (1267/2013): rätt till en trygg studiemiljö
10 I skolans ordningsregler kan man till exempel inte helt förbjuda eleverna att ta med mobila enheter till skolan, men man kan begränsa användningen av dem under pågående undervisning. Skolan kan kräva att de mobila enheterna är i ett icke-distraherande läge under undervisningen. Förbudet gäller då också att sända ljud och bild som direktuppspelning (sk. livestream) från lektionen om den inte har något samband med undervisningen. Man kan inte helt förbjuda användningen av mobila enheter under raster eller motsvarande tider då undervisning inte ges. I enskilda fall kan man dock ingripa i användningen av mobila enheter under raster, ifall enheten används till exempel i syfte att mobba eller trakassera. Se även till exempel
(OKV 166/1/2008).
11 Personuppgiftslagen (523/199), strafflagen (39/1889) kap 24 8-10 §
12 Upphovsrättslagen (404/1961)
13 Lag om grundläggande utbildning (628/1998) 29 § (1267/2013): rätt till en trygg studiemiljö  

 

Godkända i Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran 08.12.2016/Paragraf 96


Syftet med dessa regler är att vi i vår skola skall...

...känna ansvar
Vi kommer i tid till lektionerna och har med oss nödvändig utrustning.
Vi respekterar andras egendom och ersätter eventuell skada.
Vi skräpar inte ner eller klottrar, eller på annat sätt förfular eller förstör skolans egendom.

...få arbetsro
Vi uppför oss sakligt under lektionerna och följer lärarnas anvisningar.
Vi använder inte mobiltelefoner eller annan elektronisk utrustning under lektionstid
Även då vi själva är lediga respekterar vi de lektioner som pågår.

...ha en drogfri miljö
Användning av tobak, rusmedel och droger får inte förekomma i vår skola.

...ha sunda vanor
Vi äter och dricker inte under lektionstid.
Vi är sakligt klädda, vi använder inte mössor inomhus och tar av oss ytterkläder i matsal och klassrum.

...känna trivsel
Vi är goda kamrater, vänliga mot alla och visar tolerans och respekt.
Vi respekterar också varandras integritet, t.ex. genom att inte fotografera, filma och banda någon annan utan lov.
Vi använder ett vårdat språk.

...känna trygghet
Vi mobbar ingen.
Vi tar inte farliga föremål med oss till skolan.
Vi avlägsnar oss endast med lov från skolans område.
Vi kastar inte snöbollar eller stenar på skolgården.

De lagar som gäller i samhället i övrigt gäller också i skolan.