Aktuellt
19.4.2024

Vårt eget språk, modersmålet, är hjärtats, känslornas, identitetens och tankens språk. Enligt Finlands grundlag har varje person som bor i Finland rätt att upprätthålla och utveckla sitt eget språk och kultur. Undervisning i elevens eget modersmål kompletterar förskole- och grundskoleutbildning samt gymnasieutbildning.

Stark kompetens i det egna modersmålet stöder barns och ungas identitetsutveckling och hjälper dem att hitta sin plats i samhället samt ökar delaktigheten. Att bevara och utveckla det egna modersmålet hjälper också i inlärningen av svenska. Undervisning i elevens eget modersmål stärker inlärningen på ett helhetsmässigt sätt och uppmuntrar eleverna att använda sitt eget språk mångsidigt.

I Grankulla ordnar vi undervisning i elevens eget modersmål i samarbete mellan våra finskspråkiga och svenskspråkiga skolor. Undervisningsgrupper bildas årligen baserat på anmälningar. Gruppens minimistorlek är 6-8 anmälda elever. Anmälan görs för ett läsår i taget och är bindande.

Undervisning i elevens eget modersmål äger rum på eftermiddagen eller kvällen efter skoldagen. Vi informerar om de bildade grupperna och deras tidtabeller i början av augusti.

Anmälan till undervisning i elevens eget modersmål för läsåret 2024-2025:

Anmälningsblanketten finns här:
Granhultsskolan Blanketter – Granhultsskolan
Hagelstamska skolan Blanketter – Hagelstamska skolan

Vänligen returnera ifylld blankett senast 30.4.2024, antingen via e-post till adressen
marie-louise.erhama@kauniainen.fi eller som en pappersblankett till din skolas kansli.