SKOLMÅLTIDERNA

Ifall eleven p.g.a. allergi eller av annan orsak inte kan äta all slags mat bör detta meddelas skriftligen till hälsovårdaren. Även ändringar i dieterna bör genast meddelas till hälsovårdaren, eftersom dieten gäller hela året. Blanketten hittas under fliken blanketter.

FRÅNVARO FRÅN SKOLAN

Vid sjukfrånvaro meddelas skolan varje dag före skoldagens början. Vid långvarig sjukdom eller upprepad frånvaro bör även elevvården informeras.

På vårdnadshavarnas välmotiverade skriftliga anhållan kan klassföreståndare bevilja rätt till högst fem dagars frånvaro och rektor till en månads frånvaro. Kom ihåg att eleven befrias från skolgång, inte från läroplikten, det är alltså viktigt att eleven i god tid kontaktar sina ämneslärare för att komma överens om vilket skolarbete som ska göras under frånvaron.

För upp till fem dagars frånvaro görs anhållan till klassföreståndare via Wilma. Anhållan om längre frånvaro görs till rektor genom att fylla i blanketten som finns på skolans hemsida under fliken blanketter.

ELEVFÖRSÄKRINGAR

Eleverna är olycksfallsförsäkrade. Försäkringen gäller all skolverksamhet inklusive skolvägen (skolväg = “raka vägen” hem till och från skolan). Kontakta rektor eller hälsovårdaren genast om ditt barn råkat ut för en olycka på skolvägen.

ADRESSFÖRÄNDRINGAR

Adressförändringar och byte av telefonnummer bör omedelbart anmälas till skolans kansli.

SAMARBETE MELLAN SKOLA OCH HEM

Vårdnadshavarna bör i första hand kontakta klassföreståndaren i frågor som berör barnets skolgång som helhet. I ämnesspecifika frågor kontaktas ämnesläraren. Om skolans föräldraträffar och informationstillfällen meddelas skilt.