Undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen är avsedd för sådana elever som nyligen flyttat till Finland och som ännu saknar tillräckliga språkkunskaper för att kunna studera på svenska.

Syftet med den förberedande undervisningen är att utveckla elevens kunskaper i svenska samt ge eleven övriga färdigheter som behövs för den grundläggande utbildningen.

Förberedande utbildning för invandrare eller barn och unga med invandrarbakgrund främjar integration, språkkunskaper och inlärning i läroämnens innehåll. 

Det främsta målet med undervisningen är att eleven lär sig det svenska språket. Förberedande undervisning ges vanligtvis i ett år, varefter eleven övergår till en vanlig undervisningsgrupp.

Den som deltar i undervisningen har rätt att övergå till den grundläggande utbildningen redan innan timantalet uppfylls, om elevens färdigheter och beredskap tillåter det.